FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU

 
v align="center">
   

Chłop w dybach i kunie ( czyli czyś w rodzaju kajdan ) - drzeworyt z XVI wieku.

  Chłop w dybach i kunie - drzeworyt z XVI wieku.


Jeżeli Ci się spieszy lub szukasz tylko podstawowych informacji o folwarku to kliknij przycisk : Podstawowe wiadomości, albo przewiń stronę.

 

Autor strony (C. Świetlicki) dołożył wszelkich starań by podane tutaj informacje były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Witryna ma jednak charakter popularnonaukowy i nie wyczerpuje omawianych zagadnień. Średnia wielkość strony 40 - 70 KB.
Optymalna rozdzielczość 800 x 600. Witryna dostosowana do przeglądarki Internet Explorer.
Ostatnia aktualizacja : 21 sierpnia 2008 r.
Kontakt :
autorstrony@wp.pl.
Jesteś tutaj:     osobą.

Strona polecana przez Republikę WWW
Ta witryna została uznana przez redakcję Republiki WWW za godną polecenia innym użytkownikom Internetu.


 

Podstawowe wiadomości
o folwarku
FOLWARK - ,, czyli prowadzone przez właściciela lub jego pełnomocnika gospodarstwo rolne produkujące na zbyt siłami zależnej lub najemnej ludności ". Tak wygląda chyba najprostsza definicja pojęcia folwark. ( Zaczerpnięto ją z nieco bardziej obszernego hasła zawartego w Małym słowniku historii Polski ).
Podstawowe informacje o Polsce w XVI w. znajdują się na stronie :
Polska w XVI wieku, można również zobaczyć Mapę Rzeczypospolitej z zaznaczonymi rzekami i przystaniami - dającą pewne wyobrażenie o ziemiach Korony w XVI w.

Folwarki powstawały już w XIV wieku w dobrach kościelnych i królewskich. W XV wieku widoczny był już ich stopniowy rozwój ( zobacz źródło ). Największą ekspansję gospodarki folwarcznej widać jednak w XVI wieku.
Przeciętny szlachecki folwark było to gospodarstwo :

 • Posiadające wielkość około 60 - 80 hektarów ( a w łanach - jednostce miary powierzchni właściwej dla omawianego okresu średnio około 3, 5 łanu - 1 łan tzw. mały = około 17 ha ). Oczywiście wielkość folwarku mogła się wahać w jakiś mniejszych granicach.
 • Wykorzystujące pracę pańszczyźnianą chłopów z 1 - 2 wsi, bo najczęściej tyle posiadał przeciętny szlachcic. Stosowano dwa typy pańszczyzny : sprzężajną - wykonywaną zaprzęgiem i pieszą wykonywaną bez zaprzęgu. ( Oprócz pańszczyzny chłop zobowiązany był jeszcze do innych świadczeń ). Więcej o obowiązkach chłopów znajdziesz tutaj .
 • Wykorzystujące w pomocniczych pracach pracę czeladzi dworskiej - czyli robotników i robotnic zatrudnionych na folwarku. Ich liczba zależała od wielkości folwarku. Więcej o tej grupie pracowników znajduje się tutaj.
 • Oparte na trójpolowym systemie uprawy ziemi - znanym ze średniowiecza. Obszar gruntów dzielono na trzy części, na których odpowiednio wysiewano : zboże ozime, zboże jare a trzecią część ugorowano ( nie uprawiano - mogła służyć za pastwisko ). W rzeczywistości uprawiano 2/3 ziemi. Po roku następowała zmiana użytkowania pól : na ugorze siano zboże ozime, na ozimym jare a pole, na którym rosło zboże jare ugorowano. Więcej o trójpolówce znajduje się tu. ( Zboże ozime wysiewane jest jesienią, a jare wiosną ).
 • Produkujące przede wszystkim zboże - jako towar najbardziej dochodowy. Szacunkowo przyjmuje się, że żyto zajmowało 30 - 60 % zasianej powierzchni, następny w kolejności był owies i jęczmień. Pszenica siana była na lepszych glebach ( np. sandomierskie ), ale najczęściej stanowiła najmniejszy procentowo obszar zasiewów.
 • Osiągające według szacunkowych wyliczeń średnie plony wielkości : 7 - 9 kwintali żyta ( 1 q = 100 kg ) z hektara, 8 - 9 q jęczmienia z hektara. Więcej o produkcji roślinnej zobacz tu.
 • O małej produkcji zwierzęcej ( hodowlanej ), nastawionej głównie na zaspokojenie potrzeb dworu. Przyjmuje się, że na 100 hektarów ziemi przypadało tylko 20 sztuk bydła. Są to jednak dane szacunkowe. Więcej zobacz w : Hodowli zwierząt .
 • Przynoszące - według obliczeń A. Wyczańskiego dla przeciętnego folwarku szlacheckiego - około 186 złotych dochodu rocznie netto ( a więc tzw. czystego po odliczeniu wszystkich kosztów ). Oczywiście były rozbieżności w uzyskiwanych dochodach - w Małopolsce 239 zł, a w Wielkopolsce wschodniej 142 zł. Dochody zależne były od wielu czynników np. wielkości folwarku, warunków klimatycznych. Średnio z łanu ziemi folwarcznej szlachcic miał 35 - 55 złotych, a z łanu użytkowanego przez kmiecia tylko 2, 5 - 3, 5 złotego wraz z czynszem i daninami. Aby zrozumieć jaką wartość miały podawane wyżej kwoty zobacz na : Ceny i płace w XVI w.
 • Wyróżnić można dwa modele folwarku :
  1. Autonomiczny - położony w oddaleniu od rzek spławnych nastawiony na zbyt towarów na lokalnym rynku.
  2. Ekspansywny - położony wzdłuż rzek spławnych, nastawiony na sprzedaż swojego zboża głównie do dużych portów ( czyli najczęściej Gdańska - który w XVI wieku koncentrował 80 % polskiego handlu )
 • Większość produkcji folwarku bo około 40 - 50 % przeznaczona była na rynek lokalny. Tylko około 10 % eksportowano ( wywożono ) poza granice kraju.

UWAGI :
1. W popularnej literaturze można znaleźć informacje o tym, że polskie zboże żywiło całą Europę. Jest to prawda, ale rzeczywista skala tego zjawiska była taka, iż zboże polskie zaspokajało 1 - 2 % całego zapotrzebowania na ten towar w Europie Zachodniej, ( a 4 - 6 % spożycia zboża w miastach ). Więcej znajdziesz w :
Handlu i transporcie.
2. Czasami również można się spotkać z twierdzeniem, że folwark w XVI wieku rozwijał się dzięki tzw. rugom - czyli masowemu usuwaniu chłopów z ziemi, którą użytkowali. Jest to spora nieścisłość . Samo pojęcie związać można dopiero z historią Polski w XIX wieku, a co ważniejsze badania ( Andrzeja Wyczańskiego obejmujące okres 1500 - 1580 ) wykazały, że stan posiadania chłopów w XVI wieku nie ulegał znaczącym zmianom. Oczywiście, można się spotkać z przenoszeniem chłopów na gorsze jakościowo tereny, ale nie było to chyba zbyt częste zjawisko.
3. Funkcjonowały w XVI wieku jeszcze trzy
inne rodzaje folwarków. Pierwszy związany z Pomorzem Gdańskim ( Prusy Królewskie ) i charakterystycznymi stosunkami panującymi na tym terenie. Wyróżniał się on tym, iż wykorzystano na nim pracę najemną. Wydatki na opłacenie robocizny i inwentarz wynosiły około 16 % dochodów pieniężnych takiego folwarku ( są znane przypadki, że sięgały nawet do 50 % ). Dla przykładu na Ukrainie wynosiły one do około 5 %. Drugim ciekawym typem folwarku, w którym zasady produkcji nie odbiegały od tych stosowanych w szlacheckich gospodarstwach był folwark należący do władz miejskich. W XVI wieku Lublin, Poznań a także inne miasta prowadziły w swoich okolicach gospodarstwa. Najwięcej ziemi do miast należało na Pomorzu Gdańskim. O trzecim rodzaju folwarku - spotykanym w wielkich dobrach kilka zdań znajduje się poniżej.

Przeciętny szlachecki
folwark a folwark w
dużych dobrach
Cały czas na tych stronach będzie omawiany przeciętny folwark szlachecki. Należy pamiętać, że w XVI wieku funkcjonowały też inne większe folwarki w dobrach kościelnych, królewskich i latyfundiach magnackich. Podstawowe różnice to:
 • Folwark wielkiej własności liczył około 200 - 300 ha ziemi i oparty był o robociznę chłopów z 3 - 5 wsi.
 • Zatrudniał urzędników nadzorujących jego działanie - często była to zubożała szlachta nie posiadająca własnych majątków.

I to są chyba najistotniejsze różnice między folwarkiem szlacheckim a wielką własnością ziemską. Metody uprawy ziemi, hodowli zwierząt, sposób wykorzystywania pracowników był praktycznie identyczny.

Do góry ( Ilustracja zamieszczona u góry pochodzi z pracy Biernata z Lublina, Żywot Ezopa Fryga, Kraków 1578 ).

FOLWARK SZLACHECKI Podstawowe wiadomości Geneza rozwoju Pracownicy folwarku
( strona główna ) Dwór szlachecki Zabudowania gospodarcze Hodowla zwierząt
Produkcja roślin Techniki uprawy i narzędzia Trójpolówka
Handel i transport Ceny i płace w XVI wieku Wybór źródeł
CHŁOPI W POLSCE XVI W. Podział ludności wsi Sytuacja prawna chłopów Obowiązki chłopów
( strona główna ) Mieszkanie Pożywienie Ubiór
  Reformacja a chłopi Bibliografia i linki Polska w XVI wieku
GALERIA DRZEWORYTÓW ( strona główna )  
Ó Autor Strony